Den fulde tekst

Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Socialudvalget den 14. juni 2005

Tilføjelse til tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om social service

[af socialministeren (Eva Kjer Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2005 og var til 1. behandling den 18. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget. Udvalget afgav betænkning den 2. juni 2005. Lovforslaget var til 2. behandling den 9. juni 2005 og blev henvist til fornyet behandling i Socialudvalget. Udvalget afgav tillægsbetænkning den 9. juni 2005. Udvalget har efter afgivelse af tillægsbetænkning genoptaget behandlingen af lovforslaget.

Møder

Udvalget har efter afgivelse af tillægsbetænkningen på ny behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til socialministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Spørgsmålet til socialministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Et mindretal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for tilføjelsen til tillægsbetænknings afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tilføjelsen til tillægsbetænkning.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tilføjelsen til tillægsbetænkning.Hans Andersen (V)  Anne‑Mette Winther Christiansen (V)  Inge‑Lene Ebdrup (V)
 nfmd. Inger Støjberg (V)  Pia Kristensen (DF)  fmd. Birthe Skaarup (DF)  Tina Petersen (DF)  Tom Behnke (KF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Hüseyin Arac (S)  Lise von Seelen (S)  Mette Frederiksen (S)  Sandy Brinck (S)  Lone Dybkjær (RV)  Ole Glahn (RV)  Pernille Vigsø Bagge (SF)  Line Barfod (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 38 omdelt efter afgivelsen af tillægsbetænkning

Bilagsnr.

Titel

69

1. udkast til tilføjelse til tillægsbetænkning

70

Tillægsbetænkning afgivet 9. juni 2005

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 38

Spm.nr.

Titel

357

Spm. om oversendelse af oversigt over, hvilke typer af institutioner der skal hjemtages af kommunen, til socialministeren, og ministerens svar herpå

 

 

 Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til socialministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og ministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål 357:

I forlængelse af samrådet den 9. juni 2005 bedes ministeren sende udvalget en overskuelig oversigt over hvilke typer af institutioner, der skal hjemtages af kommunen, og hvilke typer der kan hjemtages, i forbindelse med den nye struktur, herunder rammeaftalerne, der indføres med kommunalreformen.

Svar:

Kommunalreformen på det sociale område indebærer, at regionerne overtager driften af alle de nuværende amtslige tilbud i regionen, dvs. særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder børn og unge med psykiatriske lidelser, sikrede døgninstitutioner, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv., længerevarende botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem. Dog overtages institutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer af beliggenhedskommunen.

Alle de tilbud, som overtages af regionerne, vil kunne overtages af en beliggenhedskommune, men skal til gengæld indgå i de årlige rammeaftaler og stå til rådighed for andre kommuner, som om tilbuddet fortsat havde været regionalt.

En beliggenhedskommune kan dog ikke overtage en del af en institution (en satellit), hvis de enkelte dele af tilbuddet udgør et sammenhængende behandlingsforløb, som ikke vil kunne opretholdes ved en kommunal overtagelse af en del af institutionen.

Der vedlægges en skematisk oversigt over tilbud, som overtages af regionerne og af kommunerne.

Oversigt over tilbud på det sociale område, som overtages af regionerne og af kommunerne

Tilbud som

overtages af regionen

– Særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §§ 32 og 36

– Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder børn og unge med psykiatriske lidelser, og hvor behandlingen på institutionen indeholder en væsentlig psykiatrisk indsats med sammenhæng til det øvrige psykiatriske system, § 67, stk. 2

– Sikrede døgninstitutioner, § 67, stk. 3

– Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, §§ 103-104

– Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne m.v., § 107, stk. 2

– Længerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem, §§ 108-110

 

 

Beliggenhedskommunen kan overtage et regionalt tilbud, men det overtagne tilbud skal indgå i den årlige rammeaftale og skal stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen.

 

Rammeaftalen skal bl.a. indeholde

udviklingsmål for tilbuddet,

takster for kommunernes køb af pladser,

håndtering af akutte situationer,

beredskab til at undgå ventelister.

 

Beliggenhedskommunen beslutter selv, om den vil overtage et tilbud, men enhver kommunalbestyrelse kan anmode om, at overtagelsen drøftes i kontaktudvalget, § 187

 

Der skal være enighed i rammeaftalen om de vilkår, et tilbud overtages på.

 

Tilbud som overtages af beliggenhedskommunen

– Døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer § 67, stk. 1

 

Disse tilbud indgår ikke i rammeaftalen, da de ikke er omfattet af den regionale forsyningsforpligtelse.

 

Institutionerne skal overtages, men en kommunalbestyrelse/sammenlægningsudvalg kan aftale med forberedelsesudvalget, at regionsrådet driver tilbud efter § 67, stk. 1, videre efter 1. januar 2007