Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 8. november 2006

Betænkning og indstilling

fra

Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57

(Lene Espersen)

 

I brev af 26. oktober 2006 til Folketingets formand har statsministeren anmodet om Folketingets samtykke til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget, justitsminister Lene Espersen for overtrædelse af færdselsloven. I henhold til forretningsordenens § 25, næstsidste punktum, jf. grundlovens § 57, har Folketingets formand henvist anmodningen til udvalget.

Statsministerens brev og et af Politimesteren i Tårnby udfærdiget udkast til anklageskrift optrykkes som bilag.

Indstilling

Udvalget indstiller, at Folketinget giver samtykke til, at statsministerens anmodning imødekommes.

 

Christian Mejdahl (V) fmd. Svend Auken (S) nfmd. Poul Nødgaard (DF) Helge Adam Møller (KF) Niels Helveg Petersen (RV) Gitte Lillelund Bech (V) Birthe Rønn Hornbech (V) Svend Erik Hovmand (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Jens Vibjerg (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Pia Christmas Møller (KF) Christian Wedell‑Neergaard (KF) Carsten Hansen (S) Pia Gjellerup (S) Lissa Mathiasen (S) Lise von Seelen (S) Marianne Jelved (RV) Ole Sohn (SF) Line Barfod (EL)

 

 

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 Bilag

STATSMINISTERIET

CHRISTIANSBORG

Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K

Telefon 33 92 33 00 – Telefax 33 11 16 54

CVR-NR. 10-10-39-40

København, den 26. oktober 2006

J.nr.: 1240-1

 

Folketingets formand

 

 

 

 

Statsministeriet anmoder herved om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget, justitsminister Lene Espersen for overtrædelse af færdselsloven.

 

Hvis Folketinget meddeler samtykke, agter anklagemyndigheden at rejse tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 26, stk. 6, og under sagen at nedlægge påstand om betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4.

 

Der vedlægges Rigsadvokatens brev af 23. oktober 2006 med Rigsadvokatens notat om justitsminister Lene Espersens påkørsel af en knallertkører den 29. september 2006 samt Statsministeriets notits af 24. oktober 2006 om sagen.

 

Endvidere vedlægges Politimesteren i Tårnbys udkast til anklageskrift med henblik på optrykning af anklageskriftet i Folketingstidende.

 

Anders Fogh Rasmussen

 

/ Sten Frimodt Nielsen

Politimesteren i Tårnby

Juridisk Afdeling

Kamillevej 3, 2770 Kastrup

Tlf. 32 48 14 48 – Fax 32 48 14 99

Anklageskrift

Sag uden domsmænd

Journalnr.: 0800-81170-00012-06

Sagsbehandler: 06074

Dommeren i Tårnby

 

 

 

Lene Espersen

(Cpr.nr. udeladt)

Øresunds Alle 15

2791 Dragør

 

 

tiltales ved Retten i Tårnby med påstand om bødestraf for

 

overtrædelse af færdselslovens § 26, stk. 6, ved den 29. september 2006 ca. kl. 17.40 at have ført personbil XK39964 ad Englandsvej mod nord og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden svinget til højre mod Tømmerupvej i Tårnby Kommune uden at sikre sig, at manøvren kunne ske uden ulempe for cyklister og knallertkørere, der kører lige ud, hvilket bevirkede, at tiltalte med materiel- og personskade til følge stødte sammen med en knallert, der kørte ad Englandsvej mod nord.

 

Der nedlægges endvidere påstand om betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4.

 

Som vidner bededes tilsagt:

(udeladt)

 

Sagen forventes at vare 1 time.

 

Sagens dokumenter vedlægges.